A Pasaréti Sportcentrum Házirendje

A Pasaréti Sportcentrum üzemeltetője:

VASAS-Pasarét Üzemeltető és Szolgáltató Kft. (székhely: 1026 Budapest Pasaréti út 11-13., te­lephely: ua.)

A Házirend célja, hogy meghatározza a Pasaréti Sportcentrumban tartózkodó személyek (szolgál­tatásokat igénybevevők és egyéb használók) egymás közötti magatartását és azon alapvető szabá­lyokat, amelyek a kulturált szolgáltatói tevékenység magas színvonalon történő végzése érdeké­ben elengedhetetlenek.

Továbbá előírja a Pasaréti Sportcentrum rendeltetésszerű használatára, állapotának megőrzésére, biztonságos üzemeltetésére szolgáló, más szabályokban nem rögzített követelményeket.

Általános szabályok

A Pasaréti Sportcentrum területe (beleértve az itt fellelhető sport- és edzési eszközöket is) csak rendeltetésének megfelelően használható! A Pasaréti Sportcentrum használója nem sértheti meg a vonatkozó hatályos jogszabályi előírásokat, rendelkezéseket, illetve jelen Házirendben foglalt szabályokat.

A Pasaréti Sportcentrum területén TILOS:

·           a dohányzás

·           alkohol fogyasztása (kivéve a Pasarét Club étterem területén valamint az étterem teraszán),

·           az olyan tevékenység, amely a Pasaréti Sportcentrum szolgáltatási tevékenységein kívül e­sik, jogszabályba ütközik, illetve közerkölcsöt sért,

·           minden, másokat erős zajjal, szaggal vagy egyéb környezeti ártalommal járó zavaró tevé­kenység,

·           drogok, tiltott doppingszerek, narkotikumok fogyasztása vagy ezekkel való visszaélés, ill. bármely veszélyes anyag és/vagy tárgy, (robbanóanyagok, pirotechnikai eszközök, fegyve­rek) mindenféle ital, illetőleg állat (kivételt képeznek a vakvezető, rokkantsegítő vagy terá­piás kutyák) bevitele,

·           mindenfajta pártpolitikai tevékenység (agitáció, rendezvény, aláírásgyűjtés, stb.) folytatása

·           az üzemeltető írásbeli engedélye nélkül kereskedelmi, reklám és propaganda tevékenység (reklámtáblák, megállító táblák, falragaszok és szórólapok elhelyezése), hang- és képa­nyag készítése, tiltott szerencsejáték, zene szolgáltatása.

A Pasarét Sportcentrum Fitness Klub egész területén kizárólag államilag elismert végzettséggel rendelkező edzők jogosultak sportszakmai tevékenységet, oktatást, edzést tartani, akik saját ven­dégeikkel szemben kötelesek a Sportcentrum házirendjét betartatni.

A Pasaréti Sportcentrum sportszolgáltatásai és vendéglátó szolgáltatásai kizárólag a komplexum nyitva tartási idején belül vehetőek igénybe (kivéve, ha az jogszabályt nem sért és, az üzemeltető előzetesen engedélyezte).

A Pasaréti Sportcentrum Fitness Klub szolgáltatásait 14 éven aluli gyermek edzői felügyelet nél­kül nem veheti igénybe.

A Fitnesz/Cardio részleg használatának, valamint a csoportos órákon való részvételnek 14-18 é­ves kor között, a recepción leadott szülői felelősségvállalási nyilatkozat a feltétele. 14-18 éves ko­rúak számára a Fitnesz/Cardio részleg kizárólag személyi edző, vagy szülő felügyelete mellett ve­hető igénybe.

 

A Pasaréti Sportcentrum nyitva tartási rendje:

 

Hétfő-péntek: 600 – 2200

Szombat-vasárnap: 700 – 2100

A Pasaréti Sportcentrum szolgáltatásait igénybevevő vendégei kötelesek a zárási időpontokra te­kintettel a komplexumot időben elhagyni.

A Pasaréti Sportcentrum területén kizárólag az üzemeltető engedélye alapján helyezhetőek el:

·           gyermekjáték, vendégeket kiszolgáló egyéb gépek, díszvilágítás, közhasználatú elektroni­kus készülékek, stb.

·           egyéb díszítő elemek (dekoráció, növényzet),

·           reklám-, hirdetési-, propaganda-, szóróanyag.

Amennyiben a Pasaréti Sportcentrum területén az üzemeltető a tevékenysége, illetőleg szolgálta­tásának bármilyen célú bemutatására, propagálására reklámanyagot készít, készíttet (mozgóképi vagy fényképfelvétel) és esetlegesen azokon, bármely vendég is feltűnik, a vendég a reklámanya­gon megjelenésével összefüggésben üzemeltetővel szemben semmilyen követeléssel nem léphet fel.

A Pasaréti Sportcentrum zavartalan működése érdekében az üzemeltető észrevételezési jogosult­sága a Pasaréti Sportcentrum egész területére kiterjed, különös tekintettel a vendégek által hasz­nált területekre és a szolgáltatások igénybevételének módjára, mértékére, általában véve a Pasaré­ti Sportcentrum rendjére.

Szabálytalanság (jelen Házirend szabályainak, illetőleg az általánosan elfogadott viselkedési sza­bályok megszegése) esetén a szabálytalankodó figyelmeztetésére kerül sor, eredménytelenség e­setén az üzemeltető jogosult a vendéget távozásra felszólítani, illetve tagjai sorából – időlegesen vagy véglegesen – kizárni. Az üzemeltető intézkedési jogosultságát meghaladó esetekben jogosult a rendőrség, illetőleg más hatósági szervezet segítségét kérni, akik utasításai szerint kell minden érintettnek együttműködnie. A kiutasított szabálytalankodó vendég az üzemeltetővel szemben semmilyen követeléssel nem élhet.

A komplexum területén minden vendégre kötelező érvényű a rend és a tisztaság betartása, alapve­tő elvárás a másik vendég tiszteletben tartása és a kulturált viselkedés.

A Pasaréti Sportcentrum üzemeltetője nem vállal felelősséget a személyekben vagy anyagi érté­kekben keletkezett károkért, amennyiben azok a Házirend be nem tartásából, illetve a vendégek felelőtlen magatartásából erednek. Nem vállal felelősséget továbbá az elveszett, eltulajdonított tárgyakért, eszközökért.

A szolgáltatásokat minden vendég saját felelősségére és kockázatára veszi igénybe.

E Házirendet az üzemeltető saját belátása szerint módosíthatja, illetőleg kiegészítheti.

A Pasaréti Sportcentrum üzemeltetője fenntartja a jogot, az általános vendégkör kizárásával – a komplexum egész vagy részterületein – zártkörű rendezvények lebonyolítására.

A Pasaréti Sportcentrum jelen Házirendje a szolgáltatásokat igénybevevő minden vendég számára szabadon, a Pasaréti Sportcentrum recepcióján elérhető és áttekinthető. A szolgáltatások igénybe­vétele a Házirend egyidejűleg történő elfogadását is jelenti.

Speciális szabályok

A sportterek területére kizárólag a sportterületen végezhető sporttevékenységnek megfelelően al­kalmas sport felszerelésben lehet belépni. Félmeztelen sportolás a Sportcentrum szabadtéri és fe­dett részein egyaránt tilos.

A sportpályákat csak rendeltetésszerűen használhatják, (pl. a rekortán futópályát csak futásra, erre alkalmas cipőben, a műfüves focipályát futballozásra, műfüves labdarúgó (nem fém stoplis) cipő­ben, stb.). Futásra kizárólag a rekortán futópálya használható, a műfüves labdarúgó pálya nem, beleértve annak vonalon kívüli szélét is.

Fűre lépni, és a rézsűn szaladgálni TILOS!

A szülők a labdarúgó, tenisz és atlétikai pályán NEM tartózkodhatnak.

A sportterekbe csak és kizárólag zárható műanyag palackban vihető be alkoholmentes üdítőital, minden más ital és étel bevitele szigorúan tilos.

A Pasaréti Sportcentrum teljes fitnesz területén váltócipő (zárt sportcipő) használata kötelező! A­mennyiben a vendég nem hozott magával zárt sportcipőt, úgy a vásárolt napijegy nem vész el, a legközelebbi látogatáskor jóváírásra kerül.

A fitness részlegben zárt cipő és törölköző használata kötelező.

Minden vendég kizárólag a megváltott jegye vagy bérlete által lehetővé tett szolgáltatás igénybe vételére jogosult, többlet szolgáltatás igénybe vétele csak újabb jegy vagy bérlet megvásárlása út­ján lehetséges.

Vihar, szélvihar, zivatar, villámlás esetén a Sportcentrum szabadtéri részein tartózkodni szigorúan tilos! Ilyen esetben a vendégek a Sportcentrum munkatársainak, vagy a megbízott őrző-védő szol­gálat dolgozóinak felszólítására kötelesek haladéktalanul a Sportcentrum zárt épületrészébe men­ni. Ilyen esetben a vendéget nem illeti meg a helyzet ettől eltérő megítélésnek joga.

Recepció (földszint)

A Pasaréti Sportcentrum Fitness részlegébe, valamint sportterületeire belépni csak az érvényesen megváltott napi jeggyel vagy bérlettel lehet.

Az első alkalommal történő belépésnél minden vendégnek kötelező kitölteni a recepciónál rend­szeresített Regisztrációs adatlapot, melyben elfogadja a Pasaréti Sportcentrum Házirendjében fog­laltakat, és tudomásul veszi, hogy annak betartását az intézmény munkatársai ellenőrzik.

A Fitness igénybevevő vendég részére az üzemeltető a ruhaváltáshoz az arra nemenként kialakí­tott öltözőtérben egy öltözőszekrény rekeszt biztosít.

Azt a vendéget nem áll módunkban beléptetni, aki tartozással rendelkezik (ügyfélegyenlege ne­gatív), tekintet nélkül a tartozás nagyságára.

A szolgáltatások díjait a belépéskor előre kell megfizetni.

A bérletek lejártakor az esetlegesen fennmaradt alkalom és a pénzösszeg nem vihető át a követke­ző bérletre.

A bérletek a lejárati időn túl nem használhatók fel!

Öltöző

A területeken és az öltözőszekrényben hagyott tárgyakért üzemeltető semmilyen mértékben fele­lősséget nem vállal, a vendégek értéktárgyaikat a recepció mellett található, díjmentesen igénybe vehető értékmegőrzőben tudják elhelyezni.

 

Fitness terem

A Fitness terembe csak megfelelő sportöltözetben (sportcipő, trikó, póló, top, sportnadrág) lehet belépni és edzeni. A papucsban, szandálban való edzés, illetve mezítláb történő edzés nem enge­délyezett. Mindenféle utcai viseletű cipő használata tilos! A Pasaréti Sportcentrum Fitness Klub területén dolgozó teremedzők, személyi edzők és vezetőknek jogukban áll felhívni az idelátoga­tók figyelmét, a megfelelő sportöltözet helyes használatára.

Az edzőgépeket és eszközöket kizárólag rendeltetésszerűen, a vendég alkatának és erőnlétének megfelelően saját felelősségére használhatja.

A fitness teremben található eszközök közül a labdák és edzőszőnyegek a terem mellett található teraszra edzési célból kivihetők, más eszköz nem. A gyakorlatok elvégzését követően kérjük ven­dégeinket, hogy az eszközöket vigyék vissza a terembe. A Sportcentrum egyéb területeire semmi­lyen sporteszköz nem vihető ki.

A gépek és eszközök használatát követően minden használó, a gépeket alaphelyzetben, az eszközöket rendszeresített tároló helyére történő visszahelyezéssel köteles hátrahagyni.

Kérjük vendégeinket, hogy a súlyokat NE dobálják, a földre és a tároló helyükre óvatosan helyezzék el.

Az egyes eszközök igénybe vétele során, a törölköző használata kötelező. A kardio gépek megfe­lelő részeit használat után a fitness teremben állandóan megtalálható fertőtlenítő folyadékkal és papírtörölközővel kérjük fertőtleníteni.

TRX edző kötél használata kizárólag az aerobik terem és fitness terem kijelölt részén történhet, egyéb helyen a használata nem megengedett!

Az eszközök használatát a teremedzők segítik és ellenőrzik.

Aerobik terem

A csoportos órákra nincsenek fix, foglalt helyek! A vendégek az érkezésükkor a még szabad he­lyekre állhatnak be.

A fitness teremhez hasonlóan az aerobik terembe is csak megfelelő sportöltözetben (sportcipő, tri­kó, póló, top, sportnadrág) lehet belépni és edzeni. A papucsban, szandálban való edzés, illetve a mezítláb történő edzés nem engedélyezett. Mindenféle utcai viseletű cipő használata tilos! A Pa­saréti Sportcentrum Fitness Klub területén dolgozó aerobik edzőknek és vezetőknek jogukban áll felhívni az idelátogatók figyelmét a megfelelő sportöltözet helyes használatára.

Az óra kezdését követően (maximum 10 perc) érkező vendéget az edzőnek jogában áll – a baleset­veszély, illetve más vendég zavarásának elkerülése érdekében – az óráról kizárni.

Törölköző használata kötelező.

 

 

Budapest, 2017. augusztus hónap
Pasaréti Sportcentrum

VASAS-Pasarét Kft., mint üzemeltető